TEPELNÁ ČERPADLA JANATA

Výhody tepelných čerpadel


Nenáročná obsluha

Tepelné čerpadlo můžete ovládat například ze svého mobilního telefonu.

Dotace a elektřina

Na tepelné čerpadlo můžete získat dotace a levnější tarif na elektřinu.

Životní prostředí

Tepelné čerpadlo nevydává žádné lokální emise a odpadní látky.

Druhy tepelných čerpadel

ZEMĚ - VODA

Tepelná čerpadla využívající jako zdroj tepla energii obsaženou v zemi nebo ve spodní vodě. Ve výparníku (výměníku tepla) dochází k přenosu energie z primárního média do chladiva. Chladivo získáním tepla z primárního média přechází do plynného stavu a přechází do kompresoru, kde je stlačeno a tím se dále zvýší jeho teplota. V kondenzátoru (výměníku tepla) se chladivo ochladí a přejde opět do kapalného stavu. Jeho energie se zde předala topnému médiu, které slouží k vytápění, systému ohřevu vody nebo ohřevu vzduchu. Expanzní ventil reguluje průtok chladiva okruhem a udržuje tak tlakový rozdíl mezi jeho vysokotlakou a nízkotlakou částí. Tepelné čerpadlo země - voda se dá realizovat buď s plošným kolektorem v zemi, kolektorem v jezeře nebo s hlubinným vrtem.

Tepelná čerpadla systému země-voda mohou odebírat energii například z plošného zemního kolektoru. Teplo se z půdy získává pomocí do země uložených plastových hadic. Půda nad zemními kolektory nesmí být zakryta například budovami, asfaltem nebo betonem. Pro instalaci zemních kolektorů není třeba povolení.

Tepelná čerpadla systému země-voda mohou dále odebírat energii například z geotermálního hlubinného vrtu. Vyžaduje minimum prostoru a hlubinný vrt je možno provést i na nejmenších parcelách. Podle projektovaného výkonu vašeho tepelného čerpadla vám specializovaná firma určí hloubku a počet vrtů, do nichž se pak uloží plastové hadice. 

VZDUCH - VODA

Tepelná čerpadla vzduch - voda využívají tepelnou energii obsaženou v okolním vzduchu.Tato tepelná čerpadla jsou určena pro umístění venku a je možné je připojit na existující topný systém s radiátory. Tak získáme kompletní vytápěcí systém s vynikajícím vlastnostmi. K přenosu tepelné energie ze vzduchu do chladiva dochází ve výparníku. Chladivo, jehož nejdůležitější vlastností je nízký bod varu, cirkuluje v uzavřeném okruhu tepelného čerpadla. Ve výparníku přijme chladivo energii ze vzduchu a přejde do plynného stavu. Vzniklý plyn je veden do kompresoru, kde je stlačen a tím se dále zvýší jeho teplota. Ohřáté chladivo se dále vede do kondenzátoru, kde předá energii topnému médiu. Tím se teplota chladiva sníží a to přejde opět do kapalného stavu. Chladivo poté přechází přes filtry do expanzního ventilu, kde se dále sníží jeho tlak a teplota. Tím dokončilo chladivo při svém oběhu jeden kompletní cyklus a znovu se vede do výparníku, kde díky teplu přijatému ze zdroje energie (vzduchu) opět přejde do plynného stavu.

VODA - VODA

Tepelná čerpadla systému země-voda odebírají energii ze spodní vody.Pokud je k dispozici snadno přístupná spodní voda, je možné ji využít jako zdroje tepla, protože její teplota se udržuje během celého roku mezi 7 a 12 °C.  Je třeba dodržet vzdálenost 10 až 15 m mezi sací studnou a vsakovací studnou a dále je třeba posoudit směr toku spodní vody, aby nedošlo k tzv. "zkratování průtoku vody". Tato instalace vyžaduje povolení a musí splňovat příslušné předpisy. Získat povolení však není pro spotřebiče NIBE problém, protože firma NIBE je certifikována podle ISO 14001 (šetrnost výroby k životnímu prostředí). 

VENTILAČNÍ 

TEPELNÁ ČERPADLA

Správná ventilace, tedy zcela hygienicky nezávadný vzduch uvnitř budovy, je základním požadavkem pro zdravé domácí prostředí. Při řízeném větrání s využitím tepla obsaženého ve vypouštěném vzduchu (tzv. rekuperace tepla) se využívá energie obsažené ve ventilačním vzduchu, který by byl jinak bez užitku vypouštěn ven. Navíc se při rekuperaci využívá i teplo generované uvnitř budovy svítidly, osobami či domácími spotřebiči. Čerstvý vzduch se do budovy přivádí z venku ventilačními průduchy, které je možné čistit. Průtok vzduchu domem je zajištěn buď pod dveřmi nebo pomocí systému ventilačních otvorů. Teplý vzduch z místností (odpadní ventilační vzduch) je nasáván do ventilačního systému. Dále je veden do tepelného čerpadla, kde probíhá proces rekuperace. Po průchodu tepelným čerpadlem je vzduch vypouštěn ven. Ještě předtím však z něj v procesu rekuperace stačilo tepelné čerpadlo odejmout dostatek energie pro ohřev vody.